Concurs pentru ocuparea unui post de auditor intern

Creat in data de: 2017-10-09 Distribuie:   

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare cu sediul în B-dul Biruinţei nr. 102, Pantelimon, judetul Ilfov organizează concurs în data de 7.11.2017, ora 10.00, pentru ocuparea postului de Auditor public intern

Obiectul principal de activitate al INCDMNR –IMNR – desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase şi rare.

Condiţii specifice si obligatorii pentru ocuparea postului:

 1. Studii de specialitate- profil economic: studii superioare de lungă durată acreditate, absolvite cu diploma de licenţă şi master în specialitate;
 2. Perfecţionări, specializări: cursuri de perfecţionare în tehnici de auditare a instituţiilor publice, contabilitate financiara, audit financiar;
 3. Vechimea în muncă/specialitatea necesară: minim 5 ani în cadrul instituţiilor publice;
 4. Cunoştinţe de operare/programe pe calculator: Microsoft Office-nivel avansat, inclusiv programe de specialitate;
 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiții de stres, bun organizator, ordonat, dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi, faţă de partenerii şi colaboratorii INCDMNR-IMNR, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală;
 6. Cerinţe specifice:
 • audit intern: activitatea de audit; cerințele legislative şi standardele de audit; conduita profesională şi independentă;
 • managementul financiar: analiza financiară; economia afacerilor, economia generală şi financiară; matematica şi statistica; analiza si gestionarea riscurilor
 • management organizațional, control intern şi guvernantă;
 • contabilitatea financiară: principiile şi teoria generală a contabilității; cerințele legislative privind întocmirea rapoartelor anuale/situațiilor financiare anuale şi a rapoartelor anuale consolidate/situațiilor financiare anuale consolidate, privind standardele de contabilitate;
 • contabilitatea de gestiune: gestionarea riscurilor şi controlul intern; principiile de bază ale gestionării financiare a entităților;
 • gestiunea tehnologiilor informaționale şi a sistemelor computerizate.
 • dreptul: legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale; legislaţia fiscală, civilă şi comercială; legislaţia privind societăţile comerciale; legislaţia privind insolvabilitatea şi procedurile similare;
 • capacitatea sporită de concentrare, de analiză şi sinteză, capacitatea de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilitatea, capacitatea de argumentare, abilităţi bune de comunicarea cu colegii şi cu celelalte departamente, orientarea spre rezultat, multitasking, capacitatea de lucru în echipă, adaptabilitate, flexibilitate, atenţie sporită pentru detalii, rezistenţă la stres, capacităţi bune de organizare şi prioritizare a sarcinilor, implicare şi spirit de iniţiativă.
 1. Certificate/diplome sau alte acte doveditoare care atesta specializarea ca auditor public intern, respectiv Certificat de atestare pentru funcţia de auditor intern, emis de Ministerul Finanţelor Publice prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI).
 2. In situaţia în care la data depunerii dosarului de candidatură, candidatul nu deţine avizul compartimentului de audit public intern din cadrul Ministerul Cercetării si Inovării, va completa o declaraţie pe propria răspundere în care va preciza că din punctul său de vedere îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea avizului şi se angajează să depună la autorităţile competente documentele solicitate de lege pentru avizare.

Dosarele de participare la concurs se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului anunț si vor conține următoarele documente, in mod obligatoriu:

 • opis documente;
 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General al Institutului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă si după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 1 lună anterioară derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae model Euro Pass

Adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, Biroul Resurse Umane si pe pagina de internet a instituţiei la adresa www.imnr.ro./anunţuri.htm

       Bibliografie

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică